తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-19 Of 19 Records         Page of 1  
"ఏ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏ ఎండకి ఆ గొడుగు పట్టాలన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏ చెట్టూ లేని చోట, ఆముదం చెట్టే మహా వృక్షము

వివరణ
ఏ బాధలు లేని వాడికి ఆఖరికి అన్నం తింటమే ఒక బాధ అని ఈ సామెత అర్థం

ఏ బాధ లేని వాడికి అన్నం తింటమే ఒక బాధ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏ మొగుడు దొరక్కుంటే అక్క మొగుడే దిక్కన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏకులా వచ్చి మేకులా తగులుకున్నట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏటి ఇసుక ఎంచలేం తాటి మాను తన్నలేం, ఈత మాను విరచలేం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏడుస్తూ వ్యవసాయం చేస్తె తాళ్ళు మోకులు దొంగ లెత్తుకెళ్ళారుట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏడ్చే మగాడిని నవ్వే ఆడదాన్ని నమ్మరాదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏదుం తిన్నా ఏకాసే, పందుం తిన్నా పరగడుపే

వివరణ
బతికున్న చనిపోయినా విలువ మారని వస్తువులకి, మనుషులని ఉద్దేశిస్తూ వాడిన ప్రయోగం ఇది.

ఏనుగు చచ్చినా బ్రతికినా వెయ్యే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏనుగు నెత్తి మీద ఏనుగే మన్ను పోసుకున్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏనుగు మీద దోమ వాలినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏనుగులు మింగేవాడికి పీనుగల పిండాకూడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏనుగుల్ని తినే స్వాములోరికి పచ్చ గడ్డి పలహారం అన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏమండీ కరణంగారూ...? గోతిలో పడ్డారే అంటే, కాదు కసరత్తు చేస్తున్నాను అన్నాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏమీ లేని విస్తరాకు ఎగిరెగిరి పడుతుంది, అన్నీ ఉన్న ఆకు అణిగిమణిగి ఉంటుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏరు దాటి తెప్ప కాల్చే రకం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏరు దాటిన తరువాత తెప్ప తగలేసినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఏరు దాటే దాకా ఓడ మల్లయ్య, ఏరు దాటాక బోడి మల్లయ్య