తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-3 Of 3 Records         Page of 1  
"ఐ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఐదు వేళ్ళు ఒకేలా ఉండవు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఐరావతమంత మనిషే కానీ, ఆవగింజంత మనసు లేదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఐశ్వర్యానికి అంతము లేదు