తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 85 Records         Page of 5  
"క"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంగారులో హడావుడి అన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంచం, చెంబూ బయట పారేసి రాయి రప్ప లోపల వేసు కున్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంచానికి ఒక్కడు - మంచానికి ఇద్దరు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంచాలమ్మ కూడబెడితే మంచాలమ్మ మాయం చేసిందట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగునా?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంచె లేని చేను, తల్లి లేని బిడ్డ ఒక్కటే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంటికి ఇంపైతే నోటికీ ఇంపే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంటికి రెప్ప కాలికి చెప్పు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంటికి రెప్ప దూరమా

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కండలేని వానికే గండం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కందకి లేని దురద కత్తిపీటకెందుకు?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కందకు లేదు చేమకు లేదు తోటకూరకెందుకు దురద

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కందెన వేయని బండికి కావలసినంత సంగీతం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కంపలో పడ్డ గొడ్డు వలె

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కక్కిన కుక్క వద్దకూ కన్న కుక్క వద్దకూ కానివాణ్ణయినా పంపరాదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కక్కుర్తి మొగుడు పెళ్ళాం కడుపు నొప్పిబాధ ఎరుగడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కక్కొచ్చినా కళ్యాణ మొచ్చినా ఆగవు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కట్టని నోరు కట్ట లేని నది ప్రమాద కరము

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కట్టుకున్నదానికి కట్టు బట్టల్లేవు కానీ, ఉంచుకున్నదానికి ఉన్ని బట్టలు కొంటానన్నాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

కట్టేవి కాషాయాలు - చేసేవి దొమ్మరి పనులు