తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 39 Records         Page of 2  
"గ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గంగిగోవు పాలు గరిటడైన చాలు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గంజి తాగేవానికి మీసాలు ఎగబట్టేవాడొకడన్నట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గంతకు తగ్గ బొంత

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గంతలు కట్టి,(= కట్టుకుని ) సూర్య నమస్కారములు అన్నట్లుగా.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గచ్చకాయలకు తెచ్చిన గుర్రము అగడ్తదాటునా?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గజ ఈతగాడు గెడ్డలో పడి చచ్చాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గట్టు దాటే దాకా ఓడ మల్లన్న...గట్టు దాటాక బోడి మల్లన్న

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గతి లేనమ్మకు గంజే పానకము

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గాజుల బేరం భోజనానికి సరి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గాడిద కేమి తెలుసు గంధం చెక్కల వాసన

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గారాబం గజ్జెలకేడిస్తే, వీపు గుద్దులకేడ్చిందంట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నీదే భారం అన్నాట్ట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుండ్లు తేలి... బెండ్లు మునిగాయంటున్నాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుంపులో గోవిందా

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుంభనం గునపంలాంటిది, బయటే వాడుకోవాలి, కడుపులో ఉంటే పోట్లు పొడుస్తుంది.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుడిని, గుడిలో లింగాన్ని మింగినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుడిలో పిత్తకుండా ఉంటే నైవేద్యం పెట్టినంత ఫలితం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుడ్డి కన్నా మెల్ల నయము కదా

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుడ్డి గుఱ్ఱానికి పళ్ళు తోముట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుడ్డు వచ్చి పిల్లను వెక్కిరించినట్టు