తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 76 Records         Page of 4  
"ఆ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
అదే కోవకు చెందినవాడని...

ఆ తాను ముక్కే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆ తానులో గుడ్డే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆ మొద్దు లోదే ఈ పేడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆంధ్రులు ఆరంభ శూరులు అన్నట్లుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకలని రెండు చేతులతో తింటామా అన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకలి రుచెరగదు, నిద్ర సుఖమెరుగదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకలివేస్తే రోకలి మింగమన్నాడంట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకలేస్తే రోకలి మింగు..అరగక పోతే తిరగలి మింగు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకారపుష్టి నైవేద్యనష్టి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకాశానికి హద్దే లేదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకు వెళ్ళి ముల్లు మీద పడ్డా, ముల్లు వెళ్ళి ఆకు మీద పడ్డా ఆకుకే నష్టం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకులు నాకేవాడిటికి మూతులు నాకేవాడు వాచ్చాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆకులేని పంట అరవైఆరు పుట్లు...

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆడదాని వయసు మగవాని సంపాదన అడగొద్దన్నట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆడది అనుకుంటే గడపకు తెలియకుండా దాటుతుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆడది తిరిగి చెడుతుంది, మగవాడు తిరక్క చెడతాడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆడపిల్ల పెళ్ళి, అడుగు దొరకని బావి అంతం చూస్తాయన్నట్లు...

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆడబోయిన తీర్థమెదురైనట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆడలేక మద్దెల ఓడు అన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆడి తప్ప రాదు, పలికి బొంక రాదు