తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-4 Of 4 Records         Page of 1  
"ఘ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
"అమ్మ పుట్టిల్లు గురించి,మేన మామ దగ్గర పొగిడి నట్లు."
మున్నగునవి ఇట్టివే.

ఘంటా కర్ణుని వద్ద శంఖము ఊదినట్లు.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఘట కుటీ ప్రభాతము

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఘటం చింద్యాత్, పటం చింద్యాత్

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఘడియ తీరిక లేదు గవ్వ ఆమ్దానీ లేదు