తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 46 Records         Page of 3  
"చ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చంకలో మేక పిల్లని పెట్టుకుని ఊరంతా వెదికినట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చక్కనమ్మ చిక్కినా అందమే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చక్కని చెంబు, చారల చారల చెంబు, ముంచితే మునగని ముత్యాల చెంబు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చక్కెర పందిట్లో తేనెవాన కురిసినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చచ్చినోడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చదవేస్తే ఉన్న మతి పోయినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చదువు రాక ముందు కాకరకాయ... చదువు వచ్చాక కీకరకాయ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చద్దన్నం తిన్నమ్మ మొగుడి ఆకలెరుగదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చద్దికంటె ఊరగాయ ఘనం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చనిపోయిన వారి కళ్ళు చారెడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చల్లకొచ్చి ముంత దాచినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చాదస్తపు మొగుడు చెబితే వినడు కొడితే ఏడుస్తాడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చాప క్రింది నీరులా

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చారలపాపడికి దూదంటి కుచ్చు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చావుతప్పి కన్నులొట్ట పోయినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చింత చచ్చినా పులుపు చావనట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చిత్తం శివుని పైన భక్తి చెప్పుల పైన

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చిత్తశుద్ది లేని శివపూజలేల

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చిన్న వాళ్ళు తింటే చిరుతిండి, పెద్దవాళ్ళు తింటే పలహారం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

చిన్నపామునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టాలి