తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-1 Of 1 Records         Page of 1  
"ఛ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
ఉండటానికి నీడ(=ఇల్లు),
త్రాగడానికి నీళ్ళు,
వస్త్రము,భోజనము -
ఇవి మనిషికి కావలసినవి.

ఛాయా, తోయం, వసన మశనం