తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-6 Of 6 Records         Page of 1  
"డ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

డబ్బివ్వని వాడు ముందు పడవెక్కుతాడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

డబ్బు కోసం గడ్డి తినే రకం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

డబ్బుకు లోకం దాసోహం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

డబ్బూ పోయే శనీ పట్టే

వివరణ
"ధనమేరా అన్నిటికీ మూలం.ఆ ధనము విలువ తెలుసుకో!"అనే పాట ఉన్నది.
"దుడ్డే దొడ్డప్ప."
"ధన మూల మిదం జగత్".
"డబ్బుకు లోకం దాసోహం"ఇత్యాది సామెతలు ఉన్నాయి.

డబ్బే దైవము.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

డౌలు డస్తు పగలు పస్తు