తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 27 Records         Page of 2  
"ద"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దంచినమ్మకు బొక్కిందే కూలిట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దండం దశగుణం భవేత్

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దక్కేవి దక్కక మానదు... దక్కనివి ఎప్పటికీ దక్కవు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దప్పిక అయినపుడు బావి తవ్వటం మొదలెట్టినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దమ్మిడీ ముండకి యాగాణి క్షవరం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దయగల భార్య తలుపు దగ్గరకు వేసి తిడుతుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దయగల మొగుడు తలుపు దగ్గరకు వేసి కొట్టాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దయగల మొగుడు తలుపు దగ్గరకు వేసి కొడతాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దరిద్రుడి పెళ్ళికి వడగళ్ళ వాన

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దానం చేయని చెయ్యి... కాయలు కాయని చెట్టు...

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దాసుని తప్పు దండంతో సరి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దిగితేనేగాని లోతు తెలియదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దిన దిన గండం, నూరేళ్ళు ఆయుష్షు

వివరణ
కరెంట్ వుండగానే సెల్ చార్జ్ పెట్టుకోవాలి

దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దున్నపోతు ఈనిందంటే, దూడని కట్టెయ్యమన్నాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దున్నపోతు మీద రాళ్ళవాన పడ్డట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దున్నపోతు మీద వానకురిసినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దురాశ దుఃఖానికి చేటు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దూకు దూకు మనేవాళ్ళు గాని, దూకే వాడు ఒక్కడూ లేడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

దూరపుకొ౦డలు నునుపు