తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 38 Records         Page of 2  
"న"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నక్క పుట్టి నాలుగు వారాలు కాలేదు ఇంత పెద్ద గాలివాన తన జీవితంలో చూడలేదన్నదట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నడమంత్రపు సిరి నరము మీద పుండులాంటిది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నడిచే కాలు, వాగే నోరు ఊరకుండవు!

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నలుగురితో నారాయణా

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నల్లటి కుక్కకు నాలుగు చెవులు

వివరణ
తక్కువ వాడిని చూసి నవ్వవద్దని చెప్పడానికి ఈ సామెత ఉపయోగ పడుతుంది

నవ్విన నాప చేనే పండిందంత

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నాగస్వరానికి లొంగని తాచు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నాడా దొరికిందని, గుర్రాన్ని కొన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నిండా మునిగిన వానికి చలేంటి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నిండు కుండ తొణకదు

వివరణ
నిజానికి ప్రచారం తక్కువ. అబద్ధ ప్రచారానికి వేగమెక్కువ

నిజం చెప్పులేసుకొనేలోగా అబద్ధం అవని చుట్టొస్తుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నిజం నిప్పులా౦టిది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నిజం నిలకడమీద తెలుస్తుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నిత్య కళ్యాణం, పచ్చ తోరణం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నిప్పంటించగానే తాడెత్తు లేస్తుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నిప్పు ముట్టనిదే చేయి కాలదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నిప్పులేనిదే పొగరాదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నివురు గప్పిన నిప్పులా

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నీ కాపురం కూల్చకుంటే నే రంకుమొగుణ్ణే కాదన్నాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

నీ వేలు నా నోట్లో, నా వేలు నీ కంట్లో