తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 62 Records         Page of 4  
"ప"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పంచపాండవులెందరంటే మంచం కోళ్ళలాగ ముగ్గురు అని రెండు వేళ్ళు చూపినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పంచాంగం పోతే నక్షత్రాలు ఉండవా?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పంచామృతములో పాలి (=వాటా).

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పండంటి కొడుకును కంటాను అంటే వద్దనే అత్తగారు ఉంటుందా అన్నట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పండగ నాడు కూడా పాత మొగుడేనా?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పండిత పుత్ర పరమ శుంఠ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పండితపుత్రుడు... కానీ పండితుడే...

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పందికేంతెలుసు పన్నీరు వాసన

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పక్కలో బల్లెం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పగవాణ్ని పంచాంగం అడిగితె మధ్యాహ్నానికి మరణం అన్నాట్ట.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పచ్చి కంకులే పుల్లయ్యా అంటే రాలిన కాడికే గోవిందా అన్నాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పడుకున్న గాడిదను లేపి తన్నించుకున్నట్టు

వివరణ
ఎవరైనా కొట్టినా, తిట్టినా పడివుండుట

పడ్డవాడెప్పుడూ చెడ్డవాడు కాడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పని లేని మంగలి పిల్లి తల గొరిగినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పనిగల మేస్త్రి పందిరి వేస్తె కుక్క తోక తగిలి కూలిపొయింది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పనోడు పందిరేస్తే పిచ్చుకలొచ్చి పడగొట్టాయ్

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పప్పు దాటినాక నందైతేనేమి పందైతేనేమి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పరుగెత్తి పాలుతాగే కంటే,నిలబడి నీళ్ళు తాగటం మేలు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పరువం మీద వున్నపుడు పంది కూడా అందంగా ఉంటుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

పళ్లూడగొట్టుకోడానికి ఏ రాయైతేనేమి?