తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 25 Records         Page of 2  
"బ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బట్ట తలకాయాకి పాపిట తియ్యమన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బట్టకి పెట్టినదీ బానిసకి పెట్టినదీ ఒకటి.

వివరణ
తింటానికి కూడు లేకపోయినా బడాయికి మాత్రం తక్కువ లేదు అని దీని అర్థం

బడాయి బచ్చె కూడు లేక చచ్చె

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బతకలేక బడి పంతులని

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బతకలేక బావిలో పడితే కప్పలు కనుగుడ్లు పీకినాయంట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బతికి పట్నం చూడాలి...చచ్చి స్వర్గం చూడాలి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బరితెగించిన కోడి బజార్లో గుడ్డెట్టిందట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బలవంతుడికి గడ్డిపరక కూడా ఆయుధమే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బాగుపడదామని పోతే బండచాకిరి తగులుకొన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బాల వాక్కు బ్రహ్మ వాక్కు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బావిలో కప్పకి లోకమేమి తెలుసు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బిడ్డొచ్చిన వేళ, గొడ్డొచ్చిన వేళ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బుగ్గ గిల్లి జోల పాడటం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బూడిదలో పోసిన పన్నీరు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బెండకాయ ముదిరినా, బ్రహ్మచారి ముదిరినా పనికిరావు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బెదిరించి బెండకాయ పులుసు పోసినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లా

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బొంకరా బొంకరా పోలిగా అంటే టంగుటూరి మిరియాలు తాడికాయంత అన్నాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బొండు మల్లెలు బోడి తలకెందుకు?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

బోడితలకు బొండుమల్లెలు ముడిచినట్లు