తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-4 Of 4 Records         Page of 1  
"భ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

భక్తి మనదే! భుక్తి మనదే!

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

భక్తిలేని పూజ పత్రి చేటు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

భాషలు వేరైనా భావమొక్కటే

వివరణ
తినేటప్పుడు ముందు వెళ్ళాలి, కొట్లాటలకు అందరి కన్నా వెనుక వెళ్ళాలి అని దీని అర్థం

భోజనానికి ముందు ఉండాలి, కొట్లాటలకు వెనుక ఉండాలి