తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-6 Of 6 Records         Page of 1  
"ల"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

లంఖణం పరమౌషధం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

లక్క వంటిది తల్లి, రాయి వంటి ( రాయంటి) కొడుకు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

లేడికి లేచిందే పరుగు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

లేని దాత కంటే ఉన్న లోభి నయం

వివరణ
"లోకం పోకడను తెలుసుకోండి నాయనలారా!" అని
మహర్షి బోధించాడు.

లోకం పోకడ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

లోగుట్టు పెరుమాళ్ళ కెరుక