తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-11 Of 11 Records         Page of 1  
"శ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

శంఖులో పోస్తేగాని తీర్ధం కాదని

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

శతకోటి దరిద్రాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

శతకోటి లింగాలలో బోడిలింగం

వివరణ
పక్షులు కొమ్మల నుండి కొమ్మల మీదికి
ఎగురుతూ ఆడుతూ గడుపుతాయి.
వివిధ కార్యాలను,
మంచి పనులను స్వేచ్ఛగా చేసే
నైజమును "శాఖా చంక్రమణం" అంటారు.

శాఖా చంక్రమణం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

శాస్త్రం ప్రకారం చేస్తే కుక్క పిల్లలు పుట్టాయంట

వివరణ
Added by D.Subrahmanyam

శాస్త్రుల వారింట పుట్టి, సోమయాజుల వారింట మెట్టి, లవణమంటే దూడ రేణమని (పేడని) ఎఱుగనా అన్నదిట.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

శివుని ఆజ్ఞ లేకుండా చీమైనా కుట్టదు

వివరణ
Added by D.Subrahmanyam

శీలములేని సౌందర్యము తావిలేని పువ్వు వంటిది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

శుభం పలకరా పెళ్ళికొడకా అంటే పెళ్ళికూతురు ముండ ఎక్కడ చచ్చింది అన్నాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

శూద్రుని పొట్ట తమలపాకుల కట్ట ఎప్పుడు తడుపుతు ఉండాలి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

శెట్టి సింగారించే సరికి పట్నం పాడైనట్లు..