తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 24 Records         Page of 2  
"స"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సంక నాకే వాడిని సంభావన అడిగితే పొర్లించి పొర్లించి ముడ్డి నాకాడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సంతానం కోసం సముద్ర స్నానానికి వెళితే ఉన్నలింగం ఊడిపోయిందట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సంతులేని ఇల్లు చావడి కొట్టం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సంతోషమే సగం బలం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సంపదలో మరపులు ఆపదలో అరుపులు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సంబరాల పెళ్లికొడుకు సప్తాశ్టంలో కూడ వసంతాలన్నడట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సకలం కుశలమే కానీ పైసలవసరం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సత్రం భోజనం మఠం నిద్ర అన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సత్రం భోజనం, మఠం నిద్ర

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సన్నాయి నొక్కులే గానీ... సంగీతం లేదన్నట్లు...

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సన్యాసీ సన్యాసీ రాసుకుంటే బూడిద రాలిందంట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సముద్రమన్నా ఈదవచ్చుగాని సంసారం ఈదటం కష్టం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సర్వేజనా:సుఖినోభవన్తు అంటే, సర్వే వాళ్ళేనా? మరి మా సంగతేమిటి? అన్నారట మిగతావాళ్ళు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సవా శేరులో పావు శేరు కొసరినట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సాయిబ్బు సంపాదన బూబు కుట్టు కూలికి సరిపోయినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సింగడు అద్దంకి వెళ్లినట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సింగినాదం జీలకర్ర

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సిరికొద్దీ చిన్నెలూ, మొగుడుకొద్దీ వన్నెలూ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

సీత కష్టాలు సీతవి, పీత కష్టాలు పీతవి