తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-4 Of 4 Records         Page of 1  
"హ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

హనుమంతుడి ముందా కుప్పిగంతులు?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

హనుమంతుడు... అందగాడు

వివరణ
Added by D.Subrahmanyam

హరిశ్చద్రుడి నోట అబద్ధం రాదు, నా నోట నిజం రాదు.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

హేమా హేమీలే ఏట్లో కొట్టుకుపోయేరు, ఎంపలో దుంపా నీగతేంకాను