తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-4 Of 4 Records         Page of 1  
"క్ష"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

క్షణ క్షణముల్ జవరాండ్ర చిత్తముల్

వివరణ
నిలకడ లేని మాటాలూ, స్థిర చిత్తం లేని వ్యక్తి గురించి అంటారు.

క్షణం చిత్తం, క్షణం పిత్తం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

క్షణం తీరికలేదు దమ్మిడీ ఆదాయం లేదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

క్షణం తీరికా లేదు, దమ్మిడీ ఆదాయం లేదు