వేమన పద్యాలు


Add New Padyam
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-7 Of 7 Records         Page of 1  
"గ"తో మొదలయ్యేవి
గంగపారుచుండ గదలని గతితోడ
మురికివాగు పారు మ్రోతతోడ
అధికుడొర్చునట్టు లధముడోర్వగలేడు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గంగిగోవు పాలు గరిటడైనను చాలు
కడివెడైన నేల ఖరముపాలు
భక్తికలుగు కూడు పట్టెడైననుజాలు
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గాడ్దెమేనుమీద గంధంబు పూసిన
బూదిలోన బడచుబొరలు మరల
మోటువాని సొగసు మోస్తరియ్యది సుమీ
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గాడ్దెయేమెఱుంగు గంధపువాసన
కుక్కయేమెఱుంగు గొప్పకొద్ది
అల్పుడేమెఱుంగు హరుని గొల్చు విరక్తి
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గుఱ్ఱమునకు దగిన గురుతైన రౌతున్న
గుఱ్ఱములు నడచు గురుతుగాను
గుర్తు దుర్జనులకు గుణము లిట్లుండురా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గొడ్డుటావుఁ బితుకఁ గుండఁ గొంపోయిన
బండ్ల నూడఁదన్నుఁ బాల నిడదు
లోభివాని నడుగ లాభంబు లేదయా!
విశ్వదాభిరామ! వినుర వేమ!

పిస్క సత్యనారాయణ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

గ్రుడ్డువచ్చి పిల్ల గోరడాలాడిన
విధముగా నెఱుగక వెఱ్ఱిజనులు
జ్ఞానులైనవారి గర్హింతు రూరక
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION