వేమన పద్యాలు


Add New Padyam
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-5 Of 5 Records         Page of 1  
"ఆ"తో మొదలయ్యేవి
ఆడుదానిఁ చూడ నర్థంబుఁ జూడఁగా
బ్రహ్మకైనఁ బుట్టు రిమ్మతెగులు
బ్రహ్మయాలి త్రాఁడు బండిరేవునఁ ద్రెంప
విశ్వదాభీరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆత్మ తనలోన గమనించి యనుదినంబు
నిర్గుణాత్మార్చనముజేసి నిత్యమమ్ర
ప్రత్యగాత్మను లోనెంచి ప్రబల్యోగి
సచ్చిదానంద పదమందు సతము వేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆత్మ శుద్దిలేని యాచార మదియేల
భాండ సుద్దిలేని పాకమేల
చిత్తశుద్దిలేని శివపూజ లేలరా
విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆలిమాటలు విని యన్నదమ్ములబాసి
వేరె పోవువాడు వెఱ్ఱివాడు
కుక్కతోకఁబట్టి గోదావరీదునా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఆలు రంభయైన నతిశీలవతియైన
జారపురుషుడేల జాడమాను
మాలవాడకుక్క మఱగిన విడుచునా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION