వేమన పద్యాలు


Add New Padyam
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-8 Of 8 Records         Page of 1  
"ఇ"తో మొదలయ్యేవి
ఇంచుకంత బోన మీశ్వరార్పణమన్న
పుణ్యలోకమునకు పోవునతడు
అన్నదానమునకు నధిక దానములేదు
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ.
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఇంటి ఆలువిడిచి ఇల జాఱకాంతల
వెంట తిరుగువాడు వెఱ్ఱివాడు
పంటచేను విడచి పఱిగ యేఱినయట్లు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఇంటిలోని జ్యోతి యెంతయు వెలుగగా
బొరుగువారి యగ్గి కరుగరెపుడు
తాను దైవమాయె, దైవము గొలుచునా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఇచ్చకము భువి నవశ్యము
కుచ్చిత మిహిలోక నింద కోవిదునకు నీ
తచ్చననె హాని వచ్చును
మచ్చరమే తన్ను చెఋఅచు మహిలో వేమా
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఇచ్చువాని వద్ద ఈని వాడుండిన
చచ్చుగాని ఈవి సాగనీడు
కల్పతరువు కింద గచ్చ చెట్టున్నట్లు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఇనుము విరిగెనేని యినుమారు ముమ్మారు
కాచి యతుకనేర్చు గమ్మరీడు
మనసు విరిగినేని మరియంట నేర్చునా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఇన్ని జాతులందు నేజాతి ముఖ్యమన్
ఎఱుక గల్గువారె హెచ్చువారు
ఎఱుక లేనివార లేజాతినున్నను
హీనజాతియంచు నెఱుగు వేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఇహమునందుబుట్టి ఇంగిత మెరుగని
జనుల నెంచి చూడ స్థావరములు
జంగమాదులనుట జగతిని పాపంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION