భాస్కర శతకము - మారవి వెంకయ్య


Add New Satakam
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-7 Of 7 Records         Page of 1  
"అ"తో మొదలయ్యేవి
అక్కరపాటు వచ్చు సమయంబున జుట్టములొక్కరొక్కరిన్
మక్కువ నుద్ధరించుటలు మైత్రికి జూడగ యుక్తమే సుమీ
యొక్కట; నీటిలో మెరక నోడల బండ్లును బండ్లనోడలున్
దక్కక వచ్చుచుండుట నిదానము గాదె తలంప భాస్కరా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అడిగినయట్టి యాచకుల యాశలెరుంగక లోభవర్తియై
కడపిన ధర్మదేవత యొకానొక యప్పుడు నీదు వాని కె
య్యెడల; నదెట్లు పాలు తమకిచ్చునె యెచ్చటనైన లేగలన్
గుడువగ నీనిచోగెరలి గోవులు తన్నునుగాక భాస్కరా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అతిగుణహీన లోభికిఁ బదార్ధము గల్గిన లేకయుండినన్
మితముగఁ గాని కల్మిగల మీఁదట నైన భుజింపడింపుగా
సతమని నమ్ము దేహమును సంపద; నేరులు నిండి పారినన్
గతుకఁగ జూచుఁ గుక్క తన కట్టడ మీరక యెందు భాస్కరా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అదను దలంచి కూర్చి ప్రజ నాదరమొప్ప విభుండు కోరినన్
గదిసి పదార్థమిత్తురటు కానగ వేగమె కొట్టి తెండనన్
మొదటికి మోసమౌఁ; బొదుగు మూలముగోసినఁ బాలు గల్గునే
పిదికినఁ గాక భూమిఁ బశుబృందము నెవ్వరికైన భాస్కరా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అనఘుని కైనఁ జేకుఱు ననర్హునిఁ గూడి చరించునంతలో
మన మెరియంగ నప్పుడవమానము కీడు ధరిత్రియందు నే
యనువుననైనఁ దప్పవు యదార్థము; తానది యెట్టులన్నచో
నినుమును గూర్చి యగ్ని నలయింపదె సమ్మెటపెట్టు భాస్కరా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అలఘు గుణప్రసిద్ధుఁడగు నట్టి ఘనుండొకఁ డిష్టుఁడై తనున్
వలచి యొకించు కేమిడిన వానికి మిక్కిలి మేలుచేయుఁగా;
తెలిసి కుచేలుఁ డొక్క కొణిదెం డటుకుల్ దనకిచ్చినన్ మహా
ఫలదుఁడు కృష్ణుఁడత్యధిక భాగ్యములాతని కీఁడె? భాస్కరా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అవని విభుండు నేరుపరియై చరియించినఁ గొల్చువార లె
ట్లవగుణులైన నేమి? పనులన్నియుఁ జేకుఱు వారి చేతనే;
ప్రవిమల నీతి శాలియగు రాముని కార్యము మర్కటంబులే
తవిలి యొనర్పవే? జలధి దాఁటి సురారులఁ ద్రుంచి భాస్కరా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION