కృష్ణ శతకము - నృసింహకవి


Add New Satakam
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-8 Of 8 Records         Page of 1  
"అ"తో మొదలయ్యేవి
అక్రూరవరద మాధవ
చక్రాయుధ ఖడ్గపాణి శౌరి ముకుందా
శక్రాది దివిజసన్నుత
శుక్రార్చిత నన్నుఁ గరుణ జూడుము కృష్ణా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అగణిత వైభవ కేశవ
నగధర వనమాలి యాదినారయణ యో
భగవంతుడ శ్రీమంతుడ
జగదీశ్వర శరణు శరణు శరణము కృష్ణా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అనుదినము కృష్ణ శతకము
వినినఁ బఠించినను ముక్తి వేడుక గలుగున్
ధనధాన్యము గోగణములు
తనయులు నభివృద్ధిఁ బొందు దద్దయుఁ గృష్ణా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అపరాధ సహస్రంబుల
నపరిమితములైన యఘము లనిశము నేనున్
గపటాత్ముఁడనై చేసితిఁ
జపలుని ననుగావు శేషశాయివి కృష్ణా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అప్పా యిత్తువు దయతో
నప్పాలను నతిరసంబు లనుభవశాలీ
యప్పా నను గనుఁగొనవే
యప్పా నను బ్రోవు వేంకటప్పా కృష్ణా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అయ్యా పంచేంద్రియములు
నుయ్యాలల నూచినట్టు లూచఁగ నేనున్
జయ్యన గలఁగుచు నుంటిని
గుయ్యాలింపుము మహాత్మ గుఱుతుగఁ గృష్ణా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అల్ల జగన్నాథుకు వ్రే
పల్లియ క్రీడార్థ మయ్యెఁ బరమాత్మునకున్
గొల్లసతి యా యశోదయుఁ
దల్లియునై చన్నుగుడిపెఁ దనరఁగఁ గృష్ణా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అష్టమి రోహిణి ప్రొద్దున
నష్టమగర్భమునఁ బుట్టి యాదేవకికిన్
దుష్టునిఁ గంసు వధింపవె
సృష్టిప్రతిపాదనంబు సేయఁగఁ గృష్ణా!
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION