నారాయణ శతకము - బమ్మెర పోతన


Add New Satakam
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-5 Of 5 Records         Page of 1  
"అ"తో మొదలయ్యేవి
అధికాఘౌఘ తమోదివాకరమునై యద్రీంద్రజా జిహ్వకున్
సుధయై వేదవినూత్నరత్నములకున్ సూత్రాభిధానంబునై
బుధసందోహ మనోహరాంకురమునై భూదేవతాకోటికిన్
విధులై మీ బహునామరాజి వెలయున్ వేదాత్మ, నారాయణా !
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అన్నాకృష్ణమ నేడు వేల్పులకు మీఁదన్నార మీచట్లలో
వెన్నల్ ముట్టకు మన్న నాక్షణమున న్విశ్వాకృతిస్ఫూర్తివై
యున్నన్ దిక్కులు చూచుచున్ బెగడి నిన్నోలి న్నుతుల్ సేయుచున్
గన్నుల్ మూయ యశోదకున్ జిఱుతవై కన్పింతు, నారాయణా !
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అపరాధంబులు నిన్ను నమ్మి విను మే నాజన్మపర్యంతమున్
విపరీతంబుగఁ జేసినాఁడ నిఁక నీవే దిక్కు నాలోనికిన్
గపటం బింతయు లేక దండధరుకుం గట్టీక రక్షింపు మీ
కృపకుం బాత్రుఁడ నయ్య ధర్మపురి లక్ష్మీనాథ నారాయణా !
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అమరుల్ రాక్షసనాయకుల్ కడఁకతో నత్యంతసామర్ధ్యులై
భ్రమరీదండము మందరాచలముగాఁ బాథోనిధిం ద్రచ్చగా
దమకించెన్ భువనత్రయంబును గిరుల్ దంతావళుల్ మ్రొగ్గినం
గమఠంబై ధరియించి మించిన జగత్కల్యాణ నారాయణా !
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అల నీటం దగురొంపిపైఁ జిలికిన న్నానీటనే పాయు నా
యిల పాపంబులు దుర్భరత్వము మహాహేయంబునం బొందినం
బలువై జీవుని దొప్పఁదోఁగినవి యీబాహ్యంబునం బాయునే
పొలియుం గాక భవత్సుపాదజలముం బ్రోక్షింప నారాయణా !
వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION